หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
สาธารณสุขในตำบลโพธิ์ตรุ
นายธานี ทรัพย์มูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
" ตำบลน่าอยู่ เกษตรกรเฟื่องฟู
เรียนรู้ไม่จำกัด ประชาราษฎร์มีสุข "
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ตรุ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
1
2
3
 
 
นายธานี ทรัพย์มูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
 
   
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2566 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
ที่ ลบ 0023.2/1879 เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาการเป็นนักศึกษา ในปี 2566 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ที่ ลบ 0023.2/ว 234 เรื่อง การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
ขอเชิญเข้าร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
ที่ ลบ 0023.5/ว 226 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอเเจ้งรายละเอียดการส่งเงินรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบล (รายได้ด้านป่าไม้เเละด้านน้ำบาดาล) [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1815 เรื่อง การกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1817 เรื่อง การกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ที่ ลบ 0023.2/ว214 เรื่อง รายงานข้อมูล(ุ้ที่จะจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
ที่ ลบ 0023.2/ว212 เรื่อง แจ้งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับอาวุโส [ 15 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 17 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการคำนวณเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบำนาญ  [ 15 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 27 
ที่ ลบ 0023.2/ว 206 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ. [ 14 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 24 
ที่ ลบ 0023.2/ว205 เรื่อง โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 13 
ที่ ลบ 0023.5/ว 645 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง เเจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีเเละค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 49 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.2/ว 1617 เรื่อง ขอให้เร่งรัดรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม อละกระบวนการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ. [ 14 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว608 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
ที่ ลบ 0023.2/ว 200 เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมในการสอบและค่าธรรมเนียมรายวิชาที่สอบ [ 13 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 13 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 638 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เเจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดเเผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2566 [ 13 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 50 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำส่งรายงานการเงินประจำปีให้กระทรวงมหาดไทย [ 13 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 25 
ที่ ลบ 0023.2/ว 4137 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
ที่ ลบ 0023.2/ว1533 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 [ 12 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 22 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
   
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนดิน จุดเริ่มต้น แยกถนน ลบ.ถ.๙๒-๐๐๖ สาย บ.หนองแข [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ (จุดที่ ๒) คันคลองชลประทาน ๒ ขวา ๑ ขวา [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ (จุดที่ ๑) คันคลองชลประทาน ๒ ขวา ๑ ขวา [ 21 ก.พ. 2567 ]

   
 
   
 


อบต.บางกะพี้ดงพลับ ซื้อชุดกล้อง CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงานและภายนอก [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.หนองยายโต๊ะ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.โก่งธนู ซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 สำหรับเจ้าหน้าที่กองคลัง จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.โก่งธนู ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักปลัด จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.โก่งธนู ซื้อค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด จำนวน 3 ตัว โดยว [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.ทะเลชุบศร ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดกล่อง รสจืด ในห้วงระยะเว [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.ทะเลชุบศร จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดกล่อง รสจืด ในห้วงระย [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.วังทอง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 3838 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเ [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.เพนียด จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2653 ลพบุรี จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธี [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.เกาะแก้ว ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


ทต.เขาพระงาม ซื้อัวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


ทต.เขาพระงาม ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


ทต.เขาพระงาม จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


ทต.เขาพระงาม จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลเขาพระงาม โด [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่ามะนาว ซื้อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย [ 22 ก.พ. 2567 ]


ทต.ดีลัง อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับนักเรียนในเขตตำบลดีลัง ภาคเรียนที่ 2/2566 ประ [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.ตะลุง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทำงานสูงได [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.ลำนารายณ์ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.ลำนารายณ์ จ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพา [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.หนองกระเบียน จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณนานางมาลัย ธงภัค ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน [ 22 ก.พ. 2567 ]
   
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   
ผลิตภัณฑ์อิฐมอญ
วัดแค
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
คู่มือประชาชน  
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ  
ติดต่อราชการกับ  
หน่วยงาน  
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โพธิ์ตรุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.โพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ก.พ. 2567)    อ่าน 16  ตอบ 0  
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
  Pho Tru Subdistrict Administrative Organization  
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-989-9570
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 036-785-103 โทรสาร : 036-785-103  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ  
  จำนวนผู้เข้าชม 229,862 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2567 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
 
อบต.โพธิ์ตรุ
CLICK